معارفه شهردار جدید نیم ور

جلسه معارفه آقای عزیز تقی زاده به عنوان شهردار نیم ور