استقبال از استاندار استان مرکزی

حضورشهردارورئیس شورای شهر نیم ور به اتفاق فرماندار،ائمه محترم جمعه وسایر مسئولین شهرستانی در مراسم استقبال از مهندس آقازاده استاندار مرکزی درسفریک روزه ایشان به شهرستان محلات